A kosara üres

SilcareSHOP

Minden ami köröm

Orgán dozoru: (Fogyasztóvédelmi Hatóság)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, 950 50 Nitra 1 (Szlovákia)

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 A szolgáltató és adatai

Név: Slezák Zsuzsanna 

Szervezet azonosító száma:44209061

Adószám:1080023230

Bankszámla szám: 11600006-00000000-77412162

Számlavezető bank: ERSTE Bank

Székhely: Komenského 270/11 945 01 Komárno

Telefon:703661851

E-mail cím: info@silcareshop.eu

Regisztráció: a weboldalunkról kívánt vásárlás esetén első lépésben kérjük regisztrálja magát,a regisztrációt 24 órán belül manuálisan aktiváljuk (kérjük csak ez idő eltelte után próbáljon meg belépni a rendszerbe) bármien felmerülő probléma esetén kesessen minket az elérhetöségeink eggyikén.

 

Viszonteladói kedvezmények:

10000ft-74900ft------- 0%

75000ft-100900ft------5%

101000ft-135900ft------8%

140000ft-240000ft------10%

A Vásárló

Aki a silcareshop.eu internetes felületen regisztráltatja magát, és a silcareshop.eu Szolgáltatást igénybe veszi, azaz e felületen keresztül  árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

Szállító adatai

A Szállító tevékenységét külön futárcég, a Magyar Posta Zrt-vel küldjük ajálva elsőbségivel. Utánvételre nem áll modunkban küldeni. A Szállító tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes  titoktartási kötelezettség mellett végzi.

Webáruház Szerződési Feltételek célja

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen  szabályozza a webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével  kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait,  kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő  lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses  kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános  feltételeit tartalmazza.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház  tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és  hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt  rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás  igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a  Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást  megrendel, vásárol.

Az ÁSZF hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy  egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a  közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a  szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

A Webáruház-szolgáltatás

A Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatást.

Minimális rendelési összeg 10000ft !! Kézbesítés 2-5 munkanap 

A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az  adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind  külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban kizárólag a Magyar  Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar  Köztársaság területén kívüli, illetve egyéb címre történő szállítás  tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.

A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

Regisztráció

Minden oldalon megtalálható Regisztráció menüpont alatt, az ott lévő  adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.Csak az általunk jóváhagyott regisztrált személyeknek lesznek az árak elérhetők.A sikeres regisztrációról emailban értesítjük. A szolgáltatót a  vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra  visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,  hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli  felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti,  vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható  okból hozzáférhetővé válik.

Általános jellemzők

Szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel,  illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő szerződés,  írásban foglaltnak minősül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban  tárol. A Szerződés nyelve magyar. Webáruházban való vásárlás feltétele a  szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A  megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső  formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a  megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak  valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az  adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

Megrendelés módosítása, törlése

Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem  törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló a webáruház kapcsolat  menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen teheti meg. A  megrendelés visszavonása 2x alkalommal lehetséges, ezt követően a vásárló felhasználó törlésre kerül az adatbázisunkból (további rendelés nem lehetséges) 

Fizetési feltételek

A feltüntetett árak bruttó árak, a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák.  Fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani (banki utalás). A fizetés  történhet pénztári befizetéssel vagy átutalásal.Átutalás esetén jelen oldal tetején szereplő  bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét. Ha a megrendelt áru  vételárát 3 munkanapon  belül nem utalja át, úgy munkatársunk megkísérli  felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tisztázza a nem fizetés okát. Ha a  kapcsolatfelvétel nem sikerül a megrendelést töröljük és erről  elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.

Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a  szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való  megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt  termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden  gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös  tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan  elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba  miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem  köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes  áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja,  vagy elállhat vásárlási szándékától.

Szállítási módok

Szállítási költség 1000FT szállítási díját a vásárlás befejezése  előtt a webáruház kijelzi a vásárló számára.

30000ft feletti rendelésnél a szállítás ingyenes a webáruház kijelzi a vásárló számára.

A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak miután a csomagot átvette 8 munkanapig jogában áll a  megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A  17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, a távollevők között kötött  szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik.  Csomag visszaküldés az alábbi címre lehetséges: Silcareshop.eu Slezák Zsuzsanna Cibor utca 3 2700 Komárom (póstán maradó küldemény)

A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó  csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató  köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon  belül visszajuttatni a vásárlónak.

Az elállásra nyitvaálló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

Az elállás joga

"... 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül  indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a  naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás  nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a  gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének  eleget tett. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. §  szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát  az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a  szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül  gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben  meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az  elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik,  amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a  fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az  elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli  az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával  kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség  nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem  rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. ..."  (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött  szerződésekről)

Szavatosság

308 § (4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó - az (1)-(2)  bekezdéstől eltérően - a teljesítés időpontjától számított egyéves  elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél  rövidebb elévülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói  szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is  megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az  esetben sem köthető ki.

305/A § (2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig  vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert  hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog  természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek  ettől eltérő megállapodása semmis.

306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult a) elsősorban -  választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a  választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a  kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva  aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a  szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a  szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a  jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b) ha sem kijavításra, sem  kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a  kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt  feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő  árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen  hiba miatt elállásnak nincs helye. (2) A kijavítást vagy  kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható  rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak  okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről: A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977.  évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2.  tvr. 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügy  miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el: 1 § A  fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről  szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja)  hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében  érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell  eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet. 2  § Ha a  fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói  szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a  továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését  bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték  megfizetését igazoló bizonylatot. 3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,

c) a vásárlás időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak  bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három  munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. 4. § (1) A  forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást  vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru  tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére  figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős  kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az  elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru  azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az  időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A szavatosság szabályait a Ptk 305-311/A §-a, míg a jótállás  szabályait a Ptk 248 §-a, kötelező jótállás esetén ehhez kapcsolódóan az  egyes kormányrendeletek tartalmazzák.

Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelmi Nyilatkozat

A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak.

Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek  teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes  adatainak megadása.(REGISZTRÁCIÓ)

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

* Név * Szállítási cím * Számlázási cím * Elektronikus levelezési cím * Elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:

* Egyéb közlendő * Számlázási cégnév

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz  kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés  feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a  Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés  teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató  alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek  adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű  adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, mindenkor  hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében a szolgáltató a következő  adatokat bocsátja a szállító cég, illetve a szállító megbízottja  rendelkezésére:

* Megrendelő neve * A teljes Szállítási cím * Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok) * Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a vásárló a Beállítások menüpont alatt  bármikor megváltoztathatja. Vásárló adatainak törlését az elérhetőség  oldalon megadott elektronikus levelezési címen kérheti.

A regisztráció törlése

A regisztráció törlését a regisztráló a "Kapcsolat" menüpont alatt található elektronikus levélcímen kérheti.

Egyebek

Biztonság

Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent  kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi  óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss  adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet  technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt  járó hibalehetőségek elfogadását.

Felelősség kizárása

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való  csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe,  illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató  jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok  a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató  semmilyen felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok

A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép,  valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak  megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos  hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi  következményeket von maga után.

A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén  külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek  elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak  egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal  tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem  tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely  más oldal részeként jelenítse meg.

Jogviták

Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges  vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos  úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szolgáltató  székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá  magukat.

 

Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet  és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében  előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér  egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre  tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az  illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a  rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot  munkatársainkkal

 

Nova kolekcia
Specialna zlava
Nova kolekcia
Specialna zlava